Czy za długi można iść do więzienia?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Czy za długi można iść do więzienia?
Prawo

Według polskiego prawa dłużnik za niespłacone zobowiązania nie może trafić do więzienia. Kodeks karny przewiduje jednak wyjątki od tej reguły. Za jakie długi można trafić do więzienia?

Za jakie długi można trafić do więzienia?

Wiele osób obawia się, że za nieuregulowane zadłużenie np. raty kredytu mogą trafić do więzienia, lecz takie osoby nie mają się czego obawiać. Kodeks karny przewiduje tylko kilka rodzajów zadłużenia, za które można trafić do więzienia, a są to:

 • alimenty,
 • zadłużenie w wyniku popełnienia oszustwa,
 • pozbywanie się i ukrywanie majątku w celu uniknięcia spłaty zadłużenia,
 • niezapłacona grzywna,
 • wyłudzenie pożyczki,
 • niezapłacony podatek.

Więzienie za długi alimentacyjne

Do więzienia najczęściej trafiają dłużnicy alimentacyjni. Wystarczy, gdy dłużnik zalega z 3- miesięczną spłatą alimentów. Kary więzienia można uniknąć, jeśli dłużnik spłaci dług w ciągu miesiąca od otrzymania wezwania do zapłaty – podstawa prawna Kodeks karny art. 209 §1, 1a.

Więzienie za zadłużenie w wyniku popełnienia oszustwa

Ustawodawca przez oszustwo rozumie wszelkie sytuacje, w których kredytobiorca zataja prawdę, aby otrzymać kredyt lub pożyczkę. Najczęstszymi oszustwami są:

 • podrobione zaświadczenia o dochodach lub zatrudnieniu,
 • przedstawienie fałszywego zaświadczenia o wysokości dochodów,
 • przedstawienie zbyt dużych dochodów np. w kredycie na dowód.

Jeśli w wyniku oszustwa zostanie przyznany kredyt lub pożyczka, to takiej osobie grozi kara więzienia – podstawa prawna Kodeks karny art. 297. 

Pozbywanie się i ukrywanie majątku, czyli uchylanie się od spłaty zadłużenia

Do więzienia można trafić również za wyprzedawanie lub ukrywanie majątku, aby nie uregulować zadłużenia.

Przestępstwem jest również praca na czarno lub ukrywanie wysokości pobieranego wynagrodzenia.

Podstawa prawna Kodeks karny art. 300 „§ 1. Kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte, lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Niezapłacona grzywna

Do więzienia można trafić również za niezapłaconą grzywnę – jest to forma kary zastępczej, która nie może przekroczyć 30 dni więzienia i zwalnia z konieczności spłaty zadłużenia. Więzienie jest ostateczną formą kary – wcześniej wierzyciel próbuje polubownie odzyskać należność. Jeśli takie próby okażą się nieskuteczne, to zostaje wszczęta egzekucja komornicza. Gdy taka egzekucja nie będzie skuteczna, to wówczas dłużnik jest oddelegowany do prac społecznych. Jeśli i od nich się uchyla, to wtedy zastosowane jest więzienie. Podstawa prawna Kodeks wykroczeń art. 25.

Wyłudzenie pożyczki

Posługiwanie się podrobionymi lub skradzionymi dokumentami jest przestępstwem, dlatego karalne jest przedstawienie:

 • sfałszowanego dokumentu,
 • przerobionego – czyli dokumentu, który stwarza pozorną własność,
 • dokumentu osoby trzeciej – prawdziwego, ale nie będącego własnością danej osoby.

Za takie zachowanie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – podstawa prawna kodeks karny art. 297.

Niezapłacony podatek

Podatnik, który notorycznie uchyla się od płacenia podatku, może podlegać karze pozbawienia wolności – podstawa prawna Kodeks Karny Skarbowy art.54.

W przypadku kary za nie zapłacony podatek rozróżnia się 2 sytuacje:

 • gdy jest to mała kwota – kara grzywny do 720 dziennych stawek,
 • gdy kwota nie przekracza progu podatkowego – grzywna za wykroczenie skarbowe.

Uchylenie się od płacenia podatku jest oszustwem podatkowym, jest nim np. niezgłoszenie umowy kupna-sprzedaży.

Posiadanie przeterminowanych zobowiązań nie jest przestępstwem. Przestępstwem jest uchylanie się od ich spłacania.

Fot. https://pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*