Czym jest umowa pożyczki i jakie elementy powinna zawierać?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Czym jest umowa pożyczki i jakie elementy powinna zawierać?
Gospodarka

Niezależnie skąd chcesz pożyczyć pieniądze, powinieneś wiedzieć, jakie elementy powinna zawierać umowa pożyczki.

Czym jest umowa pożyczki?

Umowa pożyczki jest zawierana w formie pisemnej. W tym dokumencie jedna strona przenosi na drugą stronę własność pieniężną lub rzeczową co do gatunku. W zamian za to druga strona zobowiązuje się do oddania pieniędzy lub rzeczy co do gatunku wraz z określonymi odsetkami i w terminie oznaczonym w umowie pożyczki.

Przykład: Pan Nowak pożyczył od Pana Kowalskiego worek zboża. Pan Nowak zadeklarował się na piśmie oddać za miesiąc worek zboża wraz z dodatkowymi 2 kg jako odsetki za pożyczkę.

Umowa pożyczki uregulowana jest przez Kodeks Cywilny artykuł 270 oraz inne przepisy prawa.

Rodzaje umów pożyczkowych

Umowy pożyczkowe mogą być zawieranie między osobami prywatnymi lub między osobą prywatną a firmą. Rodzaje umów pożyczkowych:

 • bez odsetek i oprocentowania,
 • umowa pożyczki z wekslem,
 • umowa z zabezpieczaniem.

Ramowa umowa pożyczki

W wielu instytucjach finansowych praktykowana jest „ramowa umowa pożyczki”, czyli dokument, w którym zawarte są ogólne zasady, na jakich zostanie udzielona pożyczka. Znajdują się w nim takie informacje jak:

 • warunki udzielenia pożyczki,
 • termin udzielania pożyczki i spłaty zobowiązania,
 • procedury windykacyjne – w przypadku nieterminowej spłaty.

Przed podpisaniem umowy pożyczki warto zapoznać się z ogólnymi zasadami jej udzielania. Może okazać się, że jakiś punkt jest niekorzystny.

Jakie elementy powinny być zawarte w umowie pożyczki?

Każda pożyczka powinna zawierać takie elementy jak:

 • data i miejsce sporządzenia umowy,
 • strony umowy z podaniem pełnych danych – jeśli stroną jest firma, to należy poddać NIP oraz pełny adres z kodem pocztowym. Jeśli stroną jest osoba prywatna, to należy podać imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym oraz numer dowodu osobistego lub paszportu;
 • przedmiot umowy – przedmiot pożyczki musi być jednoznacznie i dokładnie wskazany. Jeśli są to pieniądze, to kwota pożyczki musi zostać zapisana słownie i liczbowo z ujęciem waluty;
 • warunki zwrotu pożyczki – w elemencie znajdują się inne zapisy takie jak:
 • koszt pożyczki,
 • zasady i terminy rat pożyczki;
 • warunki odstąpienia od umowy pożyczki – pożyczkobiorca może odstąpić w ciągu 14 dni od umowy pożyczki;
 • warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania;
 • warunki reklamacji i możliwość wypowiedzenia umowy pożyczki;
 • oświadczenie pożyczkobiorcy o stanie majątku – element ten jest tylko w pożyczkach z zabezpieczeniem;
 • podpis stron.

Wprowadzanie zmian w umowie pożyczki

Zmiany w umowie pożyczki wprowadzane są zawsze za pomocą aneksu. Najczęściej są to zmiany w harmonogramie spłat lub w tabeli opłat i prowizji. Aneks do umowy powinien zostać zapisany w takiej samej formie jak umowa pożyczki.

Jakie może być zabezpieczenie pożyczki?

Umowa pożyczki może zostać dodatkowo zabezpieczona wekslem in blanco, czyli papierem wartościowym, który zobowiązuje stronę do bezwzględnego spłacenia sumy we wskazanym w umowie terminie. Weksel stanowi podstawę do wystąpienia na drogę sądową w celu odzyskania należności. Zasady wystawiania weksla jako zabezpieczania pożyczki określa Prawo wekslowe art. 1.

W jakich sytuacjach umowa pożyczki jest nieważna?

Umowa pożyczki jest nieważna, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem np. niezgodność z ustawą antylichwiarską. Taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko, firmy pożyczkowe dbają o to, aby dokumenty sporządzane były zgodne z prawem.

Fot. Aymanejed; źródło: https://pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*