Auto firmowe – jak je nabyć?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Auto firmowe – jak je nabyć?
Biznes

Artykuł sponsorowany

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorca może nabyć samochód firmowy na kilka sposobów. Różnią się one głównie ceną, możliwością kupna/wykupu oraz tym, co można odliczyć od podatku poprzez wpisanie kosztów uzyskania przychodu w rocznym rozliczeniu PIT.

Leasing

Umowa leasingu, to umowa, na mocy której jedna ze stron (leasingodawca) oddaje drugiej stronie (leasingobiorca) do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie środki trwałe, podlegające amortyzacji. Oznacza to ,że jedna ze stron na podstawie umowy może korzystać z przedmiotu, w tym przypadku samochodu, który podlega dzierżawie przez określony czas. Istnieją jednak dwa typy leasingu – operacyjny oraz finansowy.

Leasing operacyjny

Wyróżnia się on tym, że prawo własności przedmiotu leasingu nie jest przenoszone na leasingobiorcę, a zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy. Kosztami uzyskania przychodu podmiotu, korzystającego z przedmiotu umowy, są raty leasingowe. Ponadto leasingobiorca nie musi wykupić auta po zakończeniu umowy leasingowej, tj. przedmiot można zwrócić do firmy leasingowej. Nadto podatek VAT nie musi być uiszczany w całości, ponieważ jego płatność jest rozłożona na raty.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że w wariancie operacyjnym występuje minimalny okres leasingu, a musi on wynosić minimum 40% okresu normatywnej stawki amortyzacji przedmiotu umowy.

Leasing finansowy/kapitałowy

W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, amortyzacja leży po stronie leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a podatek VAT naliczany jest w całości. Korzystający z przedmiotu umowy nie może w tym przypadku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całej raty leasingowej, a jedynie jej część odsetkową. Wykup samochodu następuje wraz z zapłatą ostatniej raty, a umowa pomiędzy stronami jest zawierana na co najmniej 6 miesięcy.

Wynajem

Abonament lub wynajem długoterminowy samochodów będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli nie jesteś zdecydowany na leasing. Charakteryzuje go przede wszystkim stała, miesięczna kwota czynszu, w skład której mogą wchodzić dodatkowe usługi, np. wymiana opon, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie.  W porównaniu do leasingu, umowa wynajmu zawierana jest zazwyczaj na krócej, a przedmiot umowy nie jest wykupywany, lecz zwracany do finansującego.

Kredyt

Jeśli masz na uwadze kredyt na auto, powinieneś wiedzieć, że istnieją dwa jego rodzaje:

kredyt obrotowy i kredyt samochodowy. Pierwszy wariant możesz przeznaczyć na dowolny cel, czyli docelowo auto, ale również rozliczenia z ZUS, urzędem skarbowym, wynagrodzenia dla pracowników. Kredyt samochodowy jest celowy, a uzyskaną gotówkę można wydać tylko na auto nowe lub używane. Zakupiony w ten sposób pojazd możesz oczywiście zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a kosztami podatkowymi uznaje się m.in.: koszt zakupu pojazdu w postaci odpisów amortyzacyjnych, odsetki od kredytu, opłaty manipulacyjne, prowizje itp.

Możesz również postawić na klasyczne rozwiązanie, czyli kredyt gotówkowy, jednak bardziej opłaca się kredyt samochodowy w związku z tym, że jest tańszy i mniej oprocentowany. 

Przeniesienie

Aby przenieść prywatny samochód na cele prowadzonej działalności gospodarczej należy wypełnić właściwe oświadczenie o przekazaniu majątku do firmy. Dokument powinien zawierać: datę i miejscowość, dane przedsiębiorcy, oświadczenie o prawie do własności rzeczy, określenie składnika majątku (rocznik, marka, nr identyfikacyjny samochodu), datę przekazania majątku, wartość początkową składnika majątku, własnoręczny podpis właściciela. Dodatkowo samochód musi spełniać definicję środka trwałego, tzn. powinien być środkiem trwałym w myśl ustawy. Zgodnie z ustawą o PIT*, środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty,

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1. Kiedy wprowadzimy samochód do ewidencji środków trwałych, należy poddać go amortyzacji. Co miesiąc w Księdze Przychodów i Rozchodów w kolumnie 13 księgowane będą odpisy amortyzacyjne.

*  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1426.

Fot. Mike, źródło: https://www.pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*