Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
Praca

Wydaje się, że polski rynek pracy staje się coraz bardziej otwarty dla obcokrajowców, zarówno w sektorach wymagających specjalistycznej wiedzy od pracowników, np. lekarzy, jak i w sektorach, w których główną siłą napędową są pracownicy fizyczni. 

Niezależnie od tego, na jakie stanowisko pracodawca zdecyduje się zatrudnić zagranicznego pracownika, jest zobowiązany zrobić to zgodnie z literą prawa. Jak więc wygląda zatrudnianie cudzoziemców w Polsce?

Podstawa prawna

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie zatrudniania cudzoziemców i wykonywania przez nich pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 5 lipca 2019 r. wprowadzono zmiany, których głównym celem było przeciwdziałanie nadużyciom – głównie nielegalnemu zatrudnianiu pracowników – a także skuteczniejsze zarządzanie migracją gospodarczą i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców.

Poprawka uprościła i nieco zreformowała obowiązujące restrykcyjne przepisy dotyczące zezwoleń na pracę oraz wprowadziła nowy rodzaj zezwolenia na pracę sezonową.

Kto może zatrudniać cudzoziemców w Polsce?

Ustawa o promocji zatrudnienia przewiduje, że cudzoziemcy mogą być zatrudnieni przez osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa działające w formie spółek, fundacje i stowarzyszenia. Głównym warunkiem, który musi spełniać pracodawca, jest posiadanie siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo w zależności od rodzaju oferowanej pracy, obywatelstwa, statusu potencjalnego pracownika prawo stawia różne inne wymagania.

Wprowadzone zmiany w ustawie znacznie uprościły procedury zatrudniania cudzoziemców. Zasadniczo każdy podmiot działalności gospodarczej może przyjąć do pracy obcokrajowca. Co więcej, obywatele krajów Unii Europejskiej i tych związanych z nią odpowiednimi umowami, są traktowani na równi z obywatelami polskimi, więc nie potrzebują pozwolenia na pracę.

Zatrudnienie cudzoziemców a zezwolenie na pracę

Zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców są zawarte w Ustawie o promocji zatrudnienia oraz w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi w zależności od sytuacji i okoliczności cudzoziemiec musi mieć określony typ zezwolenia na pracę, chyba że należy do jednej z kategorii wolnych od tego obowiązku. Stosowne zezwolenie wydają starosta lub wojewoda właściwy dla miejsca zamieszkania pracownika.

Kto nie potrzebuje zezwolenia na pracę?

Do kategorii cudzoziemców, którzy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę, należą m.in.:

 • posiadacze ważnej Karty Polaka;
 • cudzoziemcy ze statusem uchodźcy;
 • osoby, które uzyskały zezwolenie na pobyt stały w Polsce;
 • studenci uzyskujący wykształcenie wyższe lub pomaturalne w Polsce;
 • cudzoziemcy, którzy uzyskali ochronę humanitarną;
 • przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań religijnych;
 • pracownicy NATO;
 • wykładowcy, prelegenci i trenerzy upoważnieni do prowadzenia szkoleń w kontekście programów unijnych;
 • stali przedstawiciele prasy i telewizji;
 • nauczyciele języków obcych;
 • osoby, które zawarły związek małżeński z obywatelami Polski;
 • artyści i inni przedstawiciele sztuki (do 30 dni w roku).

W różnych regionach Polski ta lista może być dłuższa, dlatego warto wcześniej sprawdzić to w odpowiedniej instytucji.

Zdj. główne: Kipras Štreimikis/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*