Czy pieniądze w banku są bezpieczne? Kto je chroni i do jakich kwot?

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Czy pieniądze w banku są bezpieczne? Kto je chroni i do jakich kwot?
Finanse

Jeśli okaże się, że SKOK lub bank, w którym były przechowywane pieniądze, zbankrutował, to nie należy wpadać w panikę. BFG gwarantuje wypłatę tych środków. Co warto wiedzieć o depozycie BFG? Do jakiej wysokości środki są wypłacane z funduszu?

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest podmiotem, który gwarantuje wypłacalność pieniędzy ulokowanych na depozytach bankowych oraz w kasach oszczędnościowo – kredytowych. BFG powstał w 1994 roku, a od 2016 r. jej funkcjonowanie reguluje ustawa o BFG.

Podstawowym zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest wypłata środków objętych ochroną, w sytuacji gdy bank lub skok ogłosi upadłość. Środki te przekazywane są klientom instytucji finansowej, która ogłosiła upadłość. Wysokość przekazanych środków jest regulowana prawem.

Funkcja BFG nie ogranicza się jedynie do zwrotu oszczędności wg ustawowego limitu. Instytucja ta może również przeprowadzać kontrole oraz restrukturyzację w placówkach zagrożonych niewypłacalnością. Misją BFG jest ochrona stabilności krajowego systemu finansowego.

Kto może otrzymać wypłatę pieniędzy z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Gwarancją wypłaty depozytów z BFG objęci są klienci indywidualni oraz niektórzy klienci instytucjonalni. W praktyce oznacza to, że ochroną objęte są środki finansowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • Szkolnych Kas Oszczędnościowych,
 • Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych,
 • rad rodziców,
 • oraz innych jednostek, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

W SKOK-ach gwarancją wypłaty depozytu objęte są:

 • osoby fizyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie,
 • związki zawodowe,
 • jednostki organizacyjne kościoła,
 • związki wyznaniowe, mające osobowość prawną.

Kto nie może otrzymać wypłaty z BFG?

Gwarancją wypłaty środków z BFG nie obejmują wpłaty z tytułu wkładów członkowskich, środków na rachunkach do 2,5 tys. euro, jeśli na rachunku w przeciągu ostatnich dwóch lat nie było żadnych wpłat.

Polskie monety i banknoty stuzłotowe
pixabay.com/adam_gorka

Gwarancją wypłaty z BFG nie są objęte również instytucje:

 • banki i SKOK-i;
 • Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
 • ZUS;
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • funduszy inwestycyjnych (TFI).

Jaka jest maksymalna wypłacana kwota?

Zgodnie z prawem unijnym maksymalna wysokość wypłaconego depozytu z BFG wynosi 100 tys. zł dla każdego klienta, który trzyma środki w instytucji finansowej. Niezależnie czy środki zgromadzone są na koncie osobistym, wspólnym czy walutowych.

Środki z depozytu z BFG wypłacane są w ciągu 7 dni od dnia wskazanego w decyzji KNF o zawieszeniu działalności danej instytucji finansowej.

Co zrobić, gdy kwota na rachunku przekracza 100 tys. euro?

Jeśli na rachunku bankowym jest więcej niż 100 tys. euro, to warto nadwyżkę ulokować w innej instytucji finansowej, ponieważ z depozyt BFG można uzyskać zwrot środków wynoszących maksymalnie 100 tys. euro, a zwrot nadwyżki z tej kwoty będzie trzeba dochodzić z pozostawionej przez skok lub bank masy upadłościowej.

Jak przebiega wypłata środków z BFG?

Wypłata środków w praktyce wygląda tak, że instytucja finansowa ogłaszająca upadłość sporządza listę osób, które są do wypłaty środków z BFG i jej przekazuje do funduszu. Następnie fundusz przekazuje do publicznej wiadomości miejsce i dzień wypłat. Klient, który zgłasza się po wypłatę, musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Wypłaty można dokonać w gotówce lub na wskazany wcześniej rachunek bankowy.

Jeśli klient nie odbierze swoich środków finansowych w wyznaczonym terminie, to może wybrać je w ciągu 5 lat od dnia zawieszania działalności banku lub skoku. Po tym okresie roszczenie ulega przedawnieniu.

Czy BFG może wypłacić wyższą kwotę?

Wszystkie depozyty indywidualnych klientów są objęte gwarancją do 100 tys. euro. Jednak w szczególnych przypadkach fundusz może wypłacić depozyt do równowartości 200 tys. euro, dotyczy to m.in. środków zgromadzonych na rachunku bankowym ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z działalnością gospodarczą, wypłaty ubezpieczenia na życie NNW, wypłaty odprawy pieniężnej.

Pod szczególną ochroną znajdują się środki pieniężne z tytułu odszkodowania za szkodę lub zadośćuczynienia – art. 525 Kodeksu postępowania karnego. Podwyższony limit obowiązuje tylko przez 3 miesiące od daty wpłynięcia tych środków na konto bankowe.

Czy w razie bankructwa banku dług jest umorzony?

Jeśli w instytucji finansowej, która ogłosiła upadłość, były zaciągnięte zobowiązania to, należy je spłacić, ponieważ stanowią one składnik masy upadłościowej. W praktyce oznacza to, że kredyt zostanie wykupiony przez inną instytucję finansową, tym samym dla dłużnika zmieni się tylko numer konta bankowego.

Fot. główna: Raten-Kauf/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*